Saturday, October 02, 2004

பாபுஜி - 135

உலகமெலாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும்

உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும்

பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும்

நல்வாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞானம் ஒளி வீசட்டும்

நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும்

வாழ்க வையகம்; வாழ்க வளமுடன்

16 comments:

 1. இதைப்போன்ற உமது எழுத்துக்கள் தொடரட்டும்.

  ReplyDelete
 2. தலைவர் போட்டோ, சிவாஜி பட பாட்டு...கலக்குற சந்துரு! அண்ணல் காந்திக்கு பக்கத்திலே ரஜினி காந்தி!

  ReplyDelete
 3. கடைசியா "சந்திரமுகி வெற்றி பெறட்டும் " என்று ஒரு வரி சேர்க்க வேண்டும்.

  ReplyDelete
 4. கடைசியா "சந்திரமுகி வெற்றி பெறட்டும்" என்று ஒரு வரி சேர்க்க வேண்டும்.

  ReplyDelete
 5. வாழ்க வையகம்; வாழ்க வளமுடன்

  ReplyDelete
 6. ngz;: 
  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ NjfkÊ njhL¢wNj
  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ Njfk; njhLfpwNj
  G+l;b Nghl;l jhskÊ G+ådÊ G+l;L cilfpwNj
  ryÊyhg ntáyÊ mbf;f 
  fyÊY}UkÊ GayÊ mbf;f
  Mir nkhl;Lål ehzkÊ fl;bçl 
  $eÊjyÊ $l RLNj 
  ghh;it ßdÊdyÊ ,l [hil [dÊdyÊ ,l 
  jhfkÊ %l;b åLNj
   
  Mz;

  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ NjfkÊ njhL¢wNj
  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ Njfk; njhLfpwNj
  G+l;b Nghl;l jhskÊ G+ådÊ G+l;L cilfpwNj

  Mz;: 
  mbNa moF ngsHzkpNa 
  Mis åOq;Fk; kyÊçifNa
  ;%b itj;j ghfq;fsha; 
  %r;¤yÊ c~ÊdkÊ %lbål;lha;

  ngz;: 
  rhuyÊ kio NghyÊ åOe;J ålÊlha; 
  Nth;fs; KOJk; eidj;J ålÊlha; 
  kiyaha; ,UeÊj vdJ kd¤yÊ
  åijaha; tpOe;J Kisj;J ål;lha;
  Mz;: 
  cdÊ nksdq;fshyÊ jhf;¢ålÊlha; 
  kj;jskha; khwÊwpålÊlha;

  ngz;: 
  vdÊ nghf;¢~q;fsÊ §UbålÊlha; 
  G+ådÊ fhwÊiw tUbålÊlha;

  Mz;: 
  ngz;iz cdÊid jh jh
  ngz;: 
  NghHitahf th th

  Mz;: 
  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ NjfkÊ njhL¢wNj

  ngz;: 
  G+l;b Nghl;l jhskÊ G+ådÊ G+l;L cilfpwNj

  ngz;: 
  cáupdÊ Kbr;¤yÊ ehH ¢spj;NjdÊ 
  cdf;F vidNa rue;njhLj;NjdÊ 
  vupAkÊ ciyaha; nfh§ nfh§j;NjdÊ
  vdf;Fs; ,uq;f cdÊid mioj;Njd;

  Mz;: 
  thio ,iyNghyÊ jdpj;§UeÊNjdÊ 
  fhwÊwha; Eioe;J ¢opj;J ålÊlha;
  guprkÊ epykÊ NghyÊ jåj;§UeNÊjdÊ
  cáNu  cáiu cOJ ålÊlha;

  ngz;: 
  ehdÊ §uifahd epidj;§UeNjdÊ 
  vd; euk;ig kPl;b tpl;lha;

  Mz;: 
  ¤W jhkiu NghyÊ fåoÊÊeÊJ ,UeÊNjdÊ
  R+upadha; §weÊJ ålÊlha;

  ngz;: 
  %q;fpy;pyÊ fhwÊwha; th th

  Mz;: 
  Kj;jkÊ NjNthkÊ th th

  ngz;: 
  VJ kpdÊdyÊ VJ kpdÊdyÊ NjfkÊ njhL¢wNj

  Mz;: 
  G+l;b Nghl;l jhskÊ G+ådÊ G+l;L cilfpwNj

  ngz;: 
  ryÊyhg ntáyÊ mbf;f 
  fyÊY}UkÊ GayÊ mbf;f

  Mz;: 
  Mir nkhl;Lål ehDkÊ fl;bçl
  $eÊjyÊ $l RLNj 

  ngz;: 
  ghh;it ßdÊdyÊ ,l 
  [hil [dÊdyÊ ,l 
  jhfkÊ %l;b åLNj

  ReplyDelete
 7. ங்ழ்;:
  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்Ê ஞ்க்ள்¢ந்ண்ஜ்
  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்; ஞ்க்ள்fப்ந்ண்ஜ்
  G+ல்;ப் ண்க்க்ல்;ல் ஜ்க்ச்க்Ê G+åட்Ê G+ல்;ள் cஇல்fப்ந்ண்ஜ்
  ர்ய்Êய்க்க் ந்ட்áய்Ê ம்ப்f;f
  fய்ÊY}ஊக்Ê Gஅய்Ê ம்ப்f;f
  Mஇர் ந்க்க்ல்;ள்åல் எக்ழ்க்Ê fல்;ப்çல்
  $எÊஜ்ய்Ê $ல் ற்ள்ண்ஜ்
  க்க்க்;இட் ßட்Êட்ய்Ê ,ல் [கில் [ட்Êட்ய்Ê ,ல்
  ஜ்க்fக்Ê %ல்;ப் åள்ண்ஜ்

  Mழ்;

  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்Ê ஞ்க்ள்¢ந்ண்ஜ்
  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்; ஞ்க்ள்fப்ந்ண்ஜ்
  G+ல்;ப் ண்க்க்ல்;ல் ஜ்க்ச்க்Ê G+åட்Ê G+ல்;ள் cஇல்fப்ந்ண்ஜ்

  Mழ்;:
  ம்ப்ண மொF ங்ச்Hழ்க்ப்ண
  Mஇச் åஓஃ;Fக்; க்ய்Êçஇfண
  ;%ப் இட்ஜ்;ஜ் க்க்fஃ;fஷ;
  %ர்;¤ய்Ê c~Êட்க்Ê %ல்ப்åல்;ல்க;

  ங்ழ்;:
  ர்குய்Ê கிஒ ண்க்க்ய்Ê åஓஎ;J åல்Êல்க;
  ண்த்;fச்; KஓJக்; எஇட்ஜ்;J åல்Êல்க;
  கியக; ,ஊஎÊஜ் வ்ட்J க்ட்¤ய்Ê
  åஇஜக; ட்போஎ;J Kஇச்ஜ்;J åல்;ல்க;
  Mழ்;:
  cட்Ê ந்க்ச்ட்ஃ;fஷ்ய்Ê ஜ்க்f;¢åல்Êல்க;
  க்ஜ்;ஜ்ச்க்க; க்க்ந்Êந்ப்åல்Êல்க;

  ங்ழ்;:
  வ்ட்Ê ங்க்f;¢~ஃ;fச்Ê §ஊப்åல்Êல்க;
  G+åட்Ê fக்ந்Êஇந் டூப்åல்Êல்க;

  Mழ்;:
  ங்ழ்;இழ் cட்Êஇட் ஜ்க் ஜ்க்
  ங்ழ்;:
  ண்க்க்Hஇடக்f த் த்

  Mழ்;:
  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்Ê ஞ்க்ள்¢ந்ண்ஜ்

  ங்ழ்;:
  G+ல்;ப் ண்க்க்ல்;ல் ஜ்க்ச்க்Ê G+åட்Ê G+ல்;ள் cஇல்fப்ந்ண்ஜ்

  ங்ழ்;:
  cáஉப்ட்Ê Kப்ர்;¤ய்Ê எக்H ¢ச்ப்ஜ்;ண்ஜ்ட்Ê
  cட்f;F விட்ண ருஎ;ஞ்க்ள்ஜ்;ண்ஜ்ட்Ê
  வுபாக்Ê cஇயக; ந்fக்§ ந்fக்§ஜ்;ண்ஜ்ட்Ê
  வ்ட்f;Fச்; ,உஃ;f cட்Êஇட் மிஒஜ்;ண்ஜ்ட்;

  Mழ்;:
  திஒ ,இய்ண்க்க்ய்Ê ஜ்ட்ப்ஜ்;§ஊஎÊண்ஜ்ட்Ê
  fக்ந்Êந்க; ஏஇஒஎ;J ¢ஒப்ஜ்;J åல்Êல்க;
  குப்ர்க்Ê எப்ய்க்Ê ண்க்க்ய்Ê ஜ்åஜ்;§ஊஎண்Êஜ்ட்Ê
  cáணு cáஇஉ cஓJ åல்Êல்க;

  ங்ழ்;:
  எக்ட்Ê §உஇfஅக்ட் எபிட்ஜ்;§ஊஎண்ஜ்ட்Ê
  வ்ட்; எஉக்;இக் க்Pல்;ப் ட்ப்ல்;ல்க;

  Mழ்;:
  ¤W ஜ்க்கிஉ ண்க்க்ய்Ê fåஒÊÊஎÊJ ,ஊஎÊண்ஜ்ட்Ê
  ற்+உபத; §நெÊJ åல்Êல்க;

  ங்ழ்;:
  %ஃ;fப்ய்;ப்ய்Ê fக்ந்Êந்க; த் த்

  Mழ்;:
  Kஜ்;ஜ்க்Ê ண்ஜ்ண்த்க்Ê த் த்

  ங்ழ்;:
  VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê VJ க்ப்ட்Êட்ய்Ê ண்ஜ்fக்Ê ஞ்க்ள்¢ந்ண்ஜ்

  Mழ்;:
  G+ல்;ப் ண்க்க்ல்;ல் ஜ்க்ச்க்Ê G+åட்Ê G+ல்;ள் cஇல்fப்ந்ண்ஜ்

  ங்ழ்;:
  ர்ய்Êய்க்க் ந்ட்áய்Ê ம்ப்f;f
  fய்ÊY}ஊக்Ê Gஅய்Ê ம்ப்f;f

  Mழ்;:
  Mஇர் ந்க்க்ல்;ள்åல் எக்Dக்Ê fல்;ப்çல்
  $எÊஜ்ய்Ê $ல் ற்ள்ண்ஜ்

  ங்ழ்;:
  க்க்க்;இட் ßட்Êட்ய்Ê ,ல்
  [கில் [ட்Êட்ய்Ê ,ல்
  ஜ்க்fக்Ê %ல்;ப் åள்ண்ஜ்

  ReplyDelete
 8. என்னாச்சு ராம்கி...?!ரொம்ப நாளா ஆளையே காணும்?!

  ReplyDelete
 9. ஒஜ்ஜ்ஜ்

  ReplyDelete